Kabala

Kabala 2

2. června 2009 v 19:17 | kaayra ♥
(tiež caballa, kaballa, Kaballah, qaballah, atď.)

Kabala je zbierka ezoterických písaní od rôznych rabínov a niekoľkých stredovekých Kresťanov, ktorá spočíva v mystickej a numerologickej interpretácií hebrejských textov. Autori kabaly pristupujú ku každému písmenu, slovu, číslu a akcentu Skriptúry ako k nejakému tajnému kódu, ktorý obsahuje nejaké hlboké avšak skryté významy, ktoré tam vložil Boh kvôli nejakému hlbokému a skrytému účelu, vrátane proroctiev. Kabala tiež ponúka metódy na interpretovanie okultných znamení na papieri, ktoré tí menej spirituálne nadaní nepovažujú za nič iné len za obyčajné slová, buď doslovne alebo obrazne.
Cieľom kabaly je očividne čítať myseľ Boha a tým sa stať rovnako božským.

Tak, ako iné mystické diela a hnutia, kabalisti veria, že jediný svet, ktorý je hodný poznania, je tá božská ríše "hore" a že človek by mal na Zemi žiť preto, aby sa celý čas snažil pochopiť záhadu "horného poschodia." Toto pachtenie sa za transcedententálnym predstavuje pre ateistu odmietnutie pozemskej ríše faktov, utrpenia, neistoty a neschopnosti v prospech fantastickej ríše obrazotvornosti a zdielania večnej extázy a všemocnosti.

Pre filozofov ako je Nietzsche, je mysticizmus nihilistickým prejavom túžby po moci. Tí, ktorí sú súčasťou ezoterickej skupiny, majú pocit sily a nadradenosti voči ostatným púhou mágiou svojich fantastických predstáv.

Kabala 1

2. června 2009 v 19:14 | kaayra ♥
Čo ľudí na nej priťahuje? Prečo sa stáva opäť módnou? Celebrity akými sú Jeff Goldblum, Liz Taylor a Naomi Campbell objavujú svoje "vnútorné svetlo", "svetlo, ktoré ich vedie cez temnoty" . Madona, ktorá so židovstvom nemá nič spoločné, si pridala hebrejské meno Esther a na svojom obale svojho albumu ďakuje rabínovi Eitan Yardeni z Centra pre vyučovanie kabaly v Los Angeles za "duchovné vedenie". Na Beckhamových rukách môžete zazrieť červenú šnúrku proti urieknutiu.
Čo je to vlastne kabala? Odkiaľ pochádza? Čo v kabale môže nájsť veriaci kresťan? Stojí kabala na biblickom základe? Kto sú ľudia, ktorí ju v súčasnosti propagujú? Skúsme sa spolu nad týmito otázkami zamyslieť.

Slovo kabala (písané aj ako cabala, kabbalah, kabbala, quaballah atď.) je odvodené zo židovského slova "kábal" ("kébil"), ktoré znamená niečo prijať, resp. zo slova "kibbel", ústne niečo predať, zdeliť. Pôvodne sa vzťahuje na ústnu židovskú tradíciu, "obdržanú" po zničení druhého jeruzalemského chrámu. Historický sa traduje, že toto učenie prijal Mojžiš na Sinaji zároveň s Tórou ako tajné učenie, prístupné len zasväteným. Niektorí kabalisti odvodzujú kabalu od praotca Abraháma, niektorí dokonca od Adama. V súčasnosti sa pod tento pojem skrýva množstvo neuchopiteľných mystických myšlienok, prúdov, tajných (ezoterických) vedomostí. Je jedným z množstva pilierov (okrem astrológie, alchýmie, numerológie a. i.) západných ezoterických a okultných náuk.

Prvé myšlienky kabaly môžeme zachytiťv talmudistickej literatúre napísanej v rokoch 150 až 600 po zničení druhého jeruzalemského chrámu. V tejto perspektíve sa dá jasne postrehnúť aj hlavný cieľ kabaly, ktorá hľadá priamu skúsenosť a spoločenstvo s Bohom. Pre židov bol jeruzalemský chrám domovom Boha, jediným miestom, kde sa s ním bolo možné stretnúť. Tento chrám (tak, ako to predpovedal Kristus), je zničený. Boh sa vzďaľuje židovskému národu a od tejto chvíle je komunikácia s ním ťažká, ak nie nemožná. Boh opúšťa tento svet a nie je možné ho poznať. V kabalistickom ponímaní sveta je Boh sám chápaný ako bytie Ein Sof alebo "základ všetkých základov". Ein Sof, Boha možno poznať iba skrze desať jeho atribútov, emanácií či lúčov tzv. "sefirot" (sfér), ktoré odrážajú Boha. Tieto sféry predstavujú tzv. "vyšší svet", ku ktorému na druhej strane existuje "nižší svet". Náš "nižší svet" je iba rozbitým odrazom harmónie "sveta vyššieho". Nedokonalosť je zapríčinená ľudským hriechom a cieľom kabalistického učenia by malo byť vlastným snažením tento hriech prekonať, vniesť do sveta poriadok a urýchliť príchod mesiáša na zem.
Kabalisti vychádzajú z toho, že pôvodná hebrejština sa písala bez samohlások. Tak v písanom tvare umožňovala rôzne interpretácie. Okrem toho sú hebrejské písmená súčasne aj číslami. Takže na podporu svojho učenia kabala využíva prepracovaný systém numerológie a tajný význam Tóry, známy len zasvätencom.
Popri teoretickej kabale existuje aj kabala praktická, tzv. kabalistická mágia, ktorá sa zaoberá vytváraním amuletov a iných magických premetov.

Vzťah židovskej teológie ku kabale bol nejednotný. Mnohí rabíni boli oddaní kabalistickým štúdiám a preslávili sa okrem talmudistickej múdrosti aj kabalistickým poznaním, ako napr. preslávený pražský rabín Jehuda Liva ben Becalel (1512-1609). Mnohí sa oddali aj mágií, kdežto iní kabalu vášnivo odsudzovali, alebo ju len s nechuťou trpeli (Milan Nakonečný, Lexikon Magie).

Môžeme sa ale pýtať - je kabala pravdivá? Stojí na biblickom základe?
Nie. V skutočnosti, celý biblický odkaz svätosti a lásky k blížnemu, je kabalou obrátený a predefinovaný. Kdekoľvek nám Biblia pripomína potrebu zápasiť s hriechom a obrátiť sa k Bohu v skutočnom pokání, nás kabala učí, že my sami svojím správaním môžeme ohraničiť Boha. Kabalistické mystické konštrukcie vybavujú človeka silami, ktoré nemá. Boh sa stáva ľudskou vierou poháňaným kozmickým strojom, ktorým môžeme manipulovať (Kabbalah: Fact or fiction, by Lev Leight). Kabala nás učí, že človek zohráva hlavnú úlohu vo vykúpení sveta. To je v príkrom rozpore s jednou z hlavných biblických myšlienok, ktorá jasne hovorí, že Boh sám bude strojcom našej spásy a nástrojom nášho vykúpenia.

Tak sa dostávame ku kabalistickej snahe o príchod mesiáša, spasiteľa na svet, ktorá sa jasne ukazuje napr. aj v súčasnom chasidskom hnutí. V celom Starom zákone Boh v náznakoch ale i celkom priamo hovorí o mesiášovi. Kedy príde, aký bude, ako sa bude správať a že im rozpovie všetko, čo mu otec prikázal (porov.
Dt 18,18). Bude tým, ktorého Boh pošle ako baránka na zabitie, aby spasil svet svojou obetou a ktorý zomrie za naše hriechy.

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. ... Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa; ako baránka ho viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom. (
Iz 53,5.7)

Mesiáš príde pred zničením chrámu (
Dan 9,25). Nebude to vzdialená mystická bytosť, ku ktorej sa dostaneme len skrze tajné rituály. Narodí sa v Betleheme, meste Dávida, kde ho budú môcť uvidieť všetci počnúc pastiermi až po astrológov z ďalekého východu (Mich 5,2)
a bude to Boh sám.

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. (
Iz 9,6)

Naozaj sa máme nazdávať, že Boh skryl svoje zjavenie a samého seba do zložitého systému čísel a znakov, prístupného len malému počtu ľudí? Je naozaj možné, že milujúci Boh, stvoriteľ sveta od svojho stvorenia ušiel, zahalil sa do nepreniknuteľného závoja a zostáva pre nás nepoznateľný? Keď budeme pozorne čítať samotnú Tóru, zistíme že žiadne tajné učenie, magické rituály ale iba viera, láska a pokánie sú cestou k Bohu.

Ešte nám zostáva odpovedať na poslednú otázku. Kto v súčasnosti propaguje kabalu? Ak si ju prepíšeme do konkrétnejšej roviny, môžeme sa pýtať, kto zarába peniaze na myšlienkach, kurzoch a tovare, založenom na tomto mystickom učení? Ako príklad uvediem spomínané Kabalistické centrum v Los Angeles, ktoré vedie rabín Berg. Centrum predáva okolo 250 produktov na "podporu a obohatenie štúdia kabaly". Od červených šnúrok (na odvrátenie "diablovho oka"), cez "samým rabínom Bergom špeciálne posvätenú vodu", kurzy na získanie materiálneho blahobytu či liečenie rakoviny až po drahé astrologické knihy. Tu sú niektoré vyjadrenie samotných židov. Židovský rabín Schochet sa o knihe Zohar (jeden zo základných spisov kabaly), ktorú centrum predáva za cca 18 000 Sk vyjadril: "Tieto knihy sú zo židovského hľadiska úplne bezcenné a strašne predražené". Avraham Brandwein, syn, významného kabalistu rabína Yehuda Brandweina z Jeruzalema, u ktorého Berg študoval, o ňom hovorí: "nemá s naším seminárom nič spoločne, v žiadnom ohľade, formou či obsahom" (David Rowan, Evening Standard, England, Oct. 3, 2002).

Tvárou k odpovediam, ktoré kabala podáva ma po celú dobu napadá odpoveď, ktorú si vypočuli Tomáš s Filipom tesne pred Ježišovou smrťou:
Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!" Ježíš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba ak cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." Filip sa ozval: " Pane ukáž nám Otca a to nám postačí." Ježíš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa vidí Otca. (
Jn 14,5-7)
 
 

Reklama