Červen 2009

Počet anjelov

2. června 2009 v 20:48 | kaayra ♥ |  anjeli
Počet anjelov sa vo Svätom Písme uvádza veľmi všeobecne a hyperbolicky, takže v tejto otázke nevieme nič presného. Hovorí sa o myriadách (Ž12,22), o tisícoch a tisícoch (Dan7,10 Zjav 5,11), o légiách ( Mt 26,53).
Rôzne biblické mená naznačujú odstupňovanie a poriadok medzi anjelmi. Na základe Svätého Písma bolo možné prijať, že sú určité rozdiely medzi anjelmi v dokonalosti ich bytia.
Teológovia od Pseudo-Dionýza rozlišujú podľa jeho príkladu tri hierarchie anjelov a v každej z nich sú tri chóry alebo rady anjelov: Serafíni, Cherubíni, Tróny - Panstvá, Kniežatstvá, Mocnosti - Sily, Archanjeli, Anjeli ( por. Iz6,2n, Gn3,24, Kol 1,16... )
Rozdelenie anjelského sveta do 9 chórov a s tým spojené, z novoplatonizmu pochádzajúce učenie o osvecovaní nižších radov vyššími, nie je pravda viery, ale slobodná teologická mienka. To isté platí o scholastickom rozdeľovaní anjelov na angeli assistentes, a angeli ministrantes. Do prvej skupiny sa počítalo prvých šesť chórov, do druhej tri ostávajúce chóry.
Cirkevní Otcovia veľmi často hovoria o veľkom počte anjelov a o viacerých anjelských rádoch. Niektorí z podobenstva Kristovho o stratenej ovci usudzujú, že 99 oviec sú anjeli a jedna stratená ovečka je ľudské pokolenie... Z dogmy o stvorení anjelov vysvitá, že boli stvorení "od počiatku času", teda majú začiatok, počítaní od okamihu, v ktorom - Z Božej stvoriteľskej vôle - dostali jestvovania. Podľa teológov, však nie je dogmou, že anjeli začali jestvovať v tom istom okamihu, v ktorom bol stvorený hmotný svet.
Podľa učenia sv. Tomáša, ktoré súvisí s jeho učením o princípe individuácie, anjeli sa špecificky rozlišujú jeden od druhého. Každý anjel tvorí seba samého species. Rozdelenie anjelov na chóry sa zakladá na ich prirodzených i nadprirodzených daroch. Čím vyšší rád, tým lepšie schopnosti prirodzené, tým výbornejšie dary nadprirodzené a tým dôležitejšie úlohy a služby, ktoré sú anjelom zverené.

Padlí duchovia (démoni)

2. června 2009 v 20:41 | kaayra ♥ |  anjeli
Sú to anjeli, ktorí neobstáli v skúške a previnili sa (mienka teológov je, že to bola pýcha). Títo anjeli odmietli nadprirodzenú blaženosť z dôvodu, že si k nej stačia sami, že ju dosiahnu vlastnými silami, bez Božej pomoci. Boh ich nezničil, iba limitoval v ich deštrukčnej činnosti. Ich postavenie je trvalé. Nemôžu zmeniť svoj stav, tak ako dobrí anjeli a svätí v nebi neodvrátia svoj zrak od Boha, ani démoni nemajú a ani nedostanú inú možnosť vrátiť sa.
Démoni sú padlí duchovia pod vedením satana. Satan je nazvaný kniežaťom alebo vodcom všetkých zlých duchov (Mt 9,34; 12,24, Mk 3,22; Lk 11,15). Démoni sa tiež volajú služobníkmi alebo vyslancami satana (Lk 4,35; 9,1.42; Jn 10,21). Satan je veľmi bystrý a inteligentný. Je oveľa rozumnejší ako ľudia. Má premyslenú taktiku. Jeho najväčším víťazstvom je presvedčiť ľudí o svojej neexistencii alebo neškodnosti (napr. rozprávky). Má výbornú organizáciu, spomenutú v Ef 6,10-12. Na rozum a vôľu človeka nemá vplyv priamo, to môže iba Boh. Vplýva na nás nepriamo - cez pamäť, obrazotvornosť a zmyslovú žiadostivosť.
Posadnutosť diablom je činnosť zlého ducha a deje sa proti vôli človeka. Nie je hriechom, je psychickým zlom a nemusí byť ani trestom za hriech.

Človeka stvoril o niečo menšieho od anjelov

2. června 2009 v 20:40 | kaayra ♥ |  anjeli
"Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!... A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." (Gn 1,26-27)
Táto veta neznamená, že prví z ľudského rodu mali takú istú fyzickú prirodzenosť ako anjeli. Anjeli nemali nikdy zomrieť. Adam a Eva neboli stvorení ako nesmrteľní, len ich duša mala žiť večne. Prehrešili sa, a tak celá ľudská rasa hreší s nimi a musí zomrieť.
Žalm 8 oslavuje Božie stvorenia. Píše sa tu, že ľudská prirodzenosť je nižšia ako anjelská:
"...čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil..." (Ž 8,5-6)
Nový zákon tiež potvrdzuje túto pasáž. Hovorí, že ľudia - zahŕňajúc aj Ježiša Krista - boli stvorení len o niečo menší od anjelov kvôli "utrpeniu smrti" (Hebr 2,9). Anjeli neumierajú, ale ľudia áno. Dokonca aj Ježiš, syn Boha, bol smrteľný muž. Po smrti a vzkriesení však dostal slávu a česť, ktorá mu patrila, ako sám povedal: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi." (Mt 28,18).


Anjeli jednotlivých cirkví (Kniha Zjavenia apoštola Jána)

2. června 2009 v 20:39 | kaayra ♥ |  anjeli
V Zjavení sv. apoštola Jána (Apokalypsa) Boh prikazuje Jánovi, aby napísal každej zo siedmich cirkví list, pričom ich má adresovať ich anjelom, teda anjelom cirkví efezskej, smyrnianskej, pergamskej, tyatirskej, sardskej, filadelfskej a laodicejskej. (Zjv 2,1-3,22)

Anjeli strážcovia

2. června 2009 v 20:38 | kaayra ♥ |  anjeli
"Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách." (Žalm 91,10-12)
Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: "ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach." Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.

Anjeli, ktorých mená poznáme

2. června 2009 v 20:37 | kaayra ♥ |  anjeli
Je len málo anjelov, ktorých mená poznáme. Najväčší z anjelov je podľa tradície archanjel Michal, "veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa" (Dan 12,1), ktorý je vodcom nebeského vojska, bojoval proti "drakovi", teda proti padlým anjelom, a zvrhol ich na zem (Zjv 12, 7). Michal je obhajcom Božieho ľudu pred Bohom (Dan 10, 13.21). Zobrazuje sa často ako bojovník, v ruke má kopiju, váhy a pod nohami draka.
Medzi anjelmi je veľmi významný ten, ktorý nesie meno Gabriel. Dvakrát bol poslaný k prorokovi Danielovi. Pri druhej príležitosti sa Daniel práve modlil, keď "rýchle priletel muž, Gabriel, ktorého som videl predtým vo videní...zhováral sa so mnou..." a pokračoval v predpovedaní udalostí (Dan 9,21-27). Ján Krstiteľ a takisto aj sám Ježiš Kristus boli bezprostredne ohlásení práve cez anjela Gabriela. Gabriel sa zjavil najprv otcovi Jána Krstiteľa - Zachariášovi, ktorému povedal okrem iného aj svoju úlohu: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou" (Lk 1,19). Z toho vidíme, že anjeli môžu stáť v slávnej prítomnosti Boha, zatiaľ čo ľudia nemôžu. Anjeli sú poslaní plniť Božie priania. Poslaním Gabriela bolo ohlásiť zázračné narodenie Jána Krstiteľa.
O šesť mesiacov neskôr sa Gabriel zjavil Márii, ktorá pochádzala z kráľovského rodu Dávida. Hovorí jej: "...našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." (Lk 1,26-33) Toto bola mimoriadna a do určitej miery aj nepríjemná udalosť, lebo Mária nebola vydatá. Bohu však nič nie je nemožné. Máriin snúbenec a neskorší manžel Jozef tiež dostal viackrát pokyny od anjela vo sne.
Keď sa Ježiš narodil v Betleheme, anjeli to ohlásili pastierom: "zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." (Lk 2,9-14)
Trojicu najväčších anjelov dotvára archanjel Rafael. Najviac sa spomína v Knihe Tobiáš ako "jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu." (Tob 12,15). Sprevádza mladého Tobiáša na cestách a uzdravuje jeho otca - navracia mu stratený zrak. Je ochrancom cestujúcich.
Sviatok troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slávime 29.septembra.

Prečo Boh stvoril anjelov?

2. června 2009 v 20:36 | kaayra ♥ |  anjeli
Stvoriteľ sám je taký silný a slávny, že sa ľudia k nemu nemôžu priblížiť. "On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže" (1 Tim 1,6,16). Anjeli nemajú ľudské nedostatky, a preto môžu jednať v zastúpení Boha a sprostredkúvať jeho vôľu ľuďom. Oni tvoria "most" medzi svätosťou a dokonalosťou Boha v nebi a nedostatkami smrteľných ľudí na zemi. Anjeli boli stvorení ako nesmrteľní (t.zn. nikdy nezomrú). Ich nesmrteľnosť potvrdil sám Ježiš, keď povedal:
"Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia." (Lk 20,35-36)
Ježiš hovorí, že tak ako anjeli (deti alebo "Boží synovia") žijú naveky, tak budú žiť aj tí, ktorí vstúpia do Božieho kráľovstva.


Ako vieme, že anjeli jestvujú?

2. června 2009 v 20:36 | kaayra ♥ |  anjeli
Písmo sväté nám neposkytuje žiadnu presnú zmienku o tom, kedy boli stvorení anjeli, predpokladá sa však, že vznikli skôr ako ľudia. Pán Ježiš hovorí často o anjeloch; v Novom zákone sa spomína sedem "chórov": tróny, panstvá, sily, mocnosti, archanjeli, kniežatstva a anjeli. Starý zákon sa konkrétne zmieňuje o dvoch chóroch: cherubíni a serafíni. Boh dal anjelom veľkú múdrosť, slobodu a moc. Z početných náznakov v Novom zákone vieme, že sú im zverené dôležité úlohy.
Nový aj Starý zákon hovoria tiež o padnutých anjeloch. Pokúšanie Adama a Evy predpokladá, že zlí duchovia (démoni) existovali už predtým a boli zvrhnutí do pekla, odkiaľ nemajú nádej dostať sa preč.
Anjeli sú čisto duchovné osoby, ktoré nemajú telá (Mt 11,30). Stoja pred tvárou Boha, preto sú blažení (Mt 18,10). Tieto duchovné bytosti tvoria nebeský súd, nazývajú sa anjelmi (z gréčtiny "angelos" = "posol"), pretože podľa Biblie vykonávajú Božie rozkazy. Niekedy si za účelom vykonať Boží rozkaz prevezmú ľudskú podobu. Ich posolstvá sú podľa Biblie veľmi dôležité, napr. Zvestovanie Pána (Lk 1,26; 2,9-14). Anjeli - tak ako aj my - sme predmetmi Božej milosti a lásky. Pretože však nemajú telo ako my, ich odpoveď na Božiu lásku si nežiadala čas a potrebu rásť a dozrievať. Akonáhle boli stvorení a prijali milosť Božiu, mali príležitosť reagovať na Božiu lásku, a tak vstúpiť do blaženosti. Nevieme, z čoho pozostávala tá skúška. Tí, čo obstáli, dostali "svetlo slávy" a "v nebi ustavične hľadia na tvár Otca" (Mt 18,10). Primárna úloha dobrých anjelov je oslava a služba Bohu. Ich druhoradá úloha spočíva v ochrane a starosti o spásu ľudí.

kto sú anjeli ? 2

2. června 2009 v 20:35 | kaayra ♥ |  anjeli
Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia jeho spasiteľným plánom. Boli stvorení Bohom. Viera v anjelské bytosti je zahrnutá už v starozákonnej teológii: určité duchovné bytosti dostali svoje meno; rozumné bytosti nebeského kráľovstva slúžia Bohu ako vykonávatelia jeho vôle.
Slovenské slovo "anjel" pochádza z gréckeho "angelos", čo znamená "posol". V Starom zákone až na dve výnimky je pre označenie anjela použité hebrejské slovo "malak", čo tiež znamená "posol". Meno proroka Malachiáša pochádza tiež z tohoto slova. On bol tiež "posol", doniesol zvesť o príchode Ježiša Krista, čiže prorokoval o ňom (pozri Mal 3,1).
Aj keď sa slovom "anjel" v Biblii označujú prevažne duchovné bytosti, občas sa používa v súvislosti s ľuďmi. Prorok Malachiáš povedal, že "pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov." (Mal 2,7) Pre slovo "posol" je použitý výraz "malak", teda ten, ktorý sa používa aj pre anjelov. Takisto v Knihe zjavenia apoštola Jána sú predstavitelia (starší) siedmich cirkví nazývaní anjelmi (Zjv 1,20; 2,1 atď.).
Duchovné bytosti - anjeli sú teda Boží poslovia, ktorí pracujú pre neho a pre dobro ľudí. S nimi sa spája aj vykonávanie nadprirodzených vecí, ktoré nie sú vysvetliteľné ľudským rozumom.

Kabala 2

2. června 2009 v 19:17 | kaayra ♥ |  Kabala
(tiež caballa, kaballa, Kaballah, qaballah, atď.)

Kabala je zbierka ezoterických písaní od rôznych rabínov a niekoľkých stredovekých Kresťanov, ktorá spočíva v mystickej a numerologickej interpretácií hebrejských textov. Autori kabaly pristupujú ku každému písmenu, slovu, číslu a akcentu Skriptúry ako k nejakému tajnému kódu, ktorý obsahuje nejaké hlboké avšak skryté významy, ktoré tam vložil Boh kvôli nejakému hlbokému a skrytému účelu, vrátane proroctiev. Kabala tiež ponúka metódy na interpretovanie okultných znamení na papieri, ktoré tí menej spirituálne nadaní nepovažujú za nič iné len za obyčajné slová, buď doslovne alebo obrazne.
Cieľom kabaly je očividne čítať myseľ Boha a tým sa stať rovnako božským.

Tak, ako iné mystické diela a hnutia, kabalisti veria, že jediný svet, ktorý je hodný poznania, je tá božská ríše "hore" a že človek by mal na Zemi žiť preto, aby sa celý čas snažil pochopiť záhadu "horného poschodia." Toto pachtenie sa za transcedententálnym predstavuje pre ateistu odmietnutie pozemskej ríše faktov, utrpenia, neistoty a neschopnosti v prospech fantastickej ríše obrazotvornosti a zdielania večnej extázy a všemocnosti.

Pre filozofov ako je Nietzsche, je mysticizmus nihilistickým prejavom túžby po moci. Tí, ktorí sú súčasťou ezoterickej skupiny, majú pocit sily a nadradenosti voči ostatným púhou mágiou svojich fantastických predstáv.

Kabala 1

2. června 2009 v 19:14 | kaayra ♥ |  Kabala
Čo ľudí na nej priťahuje? Prečo sa stáva opäť módnou? Celebrity akými sú Jeff Goldblum, Liz Taylor a Naomi Campbell objavujú svoje "vnútorné svetlo", "svetlo, ktoré ich vedie cez temnoty" . Madona, ktorá so židovstvom nemá nič spoločné, si pridala hebrejské meno Esther a na svojom obale svojho albumu ďakuje rabínovi Eitan Yardeni z Centra pre vyučovanie kabaly v Los Angeles za "duchovné vedenie". Na Beckhamových rukách môžete zazrieť červenú šnúrku proti urieknutiu.
Čo je to vlastne kabala? Odkiaľ pochádza? Čo v kabale môže nájsť veriaci kresťan? Stojí kabala na biblickom základe? Kto sú ľudia, ktorí ju v súčasnosti propagujú? Skúsme sa spolu nad týmito otázkami zamyslieť.

Slovo kabala (písané aj ako cabala, kabbalah, kabbala, quaballah atď.) je odvodené zo židovského slova "kábal" ("kébil"), ktoré znamená niečo prijať, resp. zo slova "kibbel", ústne niečo predať, zdeliť. Pôvodne sa vzťahuje na ústnu židovskú tradíciu, "obdržanú" po zničení druhého jeruzalemského chrámu. Historický sa traduje, že toto učenie prijal Mojžiš na Sinaji zároveň s Tórou ako tajné učenie, prístupné len zasväteným. Niektorí kabalisti odvodzujú kabalu od praotca Abraháma, niektorí dokonca od Adama. V súčasnosti sa pod tento pojem skrýva množstvo neuchopiteľných mystických myšlienok, prúdov, tajných (ezoterických) vedomostí. Je jedným z množstva pilierov (okrem astrológie, alchýmie, numerológie a. i.) západných ezoterických a okultných náuk.

Prvé myšlienky kabaly môžeme zachytiťv talmudistickej literatúre napísanej v rokoch 150 až 600 po zničení druhého jeruzalemského chrámu. V tejto perspektíve sa dá jasne postrehnúť aj hlavný cieľ kabaly, ktorá hľadá priamu skúsenosť a spoločenstvo s Bohom. Pre židov bol jeruzalemský chrám domovom Boha, jediným miestom, kde sa s ním bolo možné stretnúť. Tento chrám (tak, ako to predpovedal Kristus), je zničený. Boh sa vzďaľuje židovskému národu a od tejto chvíle je komunikácia s ním ťažká, ak nie nemožná. Boh opúšťa tento svet a nie je možné ho poznať. V kabalistickom ponímaní sveta je Boh sám chápaný ako bytie Ein Sof alebo "základ všetkých základov". Ein Sof, Boha možno poznať iba skrze desať jeho atribútov, emanácií či lúčov tzv. "sefirot" (sfér), ktoré odrážajú Boha. Tieto sféry predstavujú tzv. "vyšší svet", ku ktorému na druhej strane existuje "nižší svet". Náš "nižší svet" je iba rozbitým odrazom harmónie "sveta vyššieho". Nedokonalosť je zapríčinená ľudským hriechom a cieľom kabalistického učenia by malo byť vlastným snažením tento hriech prekonať, vniesť do sveta poriadok a urýchliť príchod mesiáša na zem.
Kabalisti vychádzajú z toho, že pôvodná hebrejština sa písala bez samohlások. Tak v písanom tvare umožňovala rôzne interpretácie. Okrem toho sú hebrejské písmená súčasne aj číslami. Takže na podporu svojho učenia kabala využíva prepracovaný systém numerológie a tajný význam Tóry, známy len zasvätencom.
Popri teoretickej kabale existuje aj kabala praktická, tzv. kabalistická mágia, ktorá sa zaoberá vytváraním amuletov a iných magických premetov.

Vzťah židovskej teológie ku kabale bol nejednotný. Mnohí rabíni boli oddaní kabalistickým štúdiám a preslávili sa okrem talmudistickej múdrosti aj kabalistickým poznaním, ako napr. preslávený pražský rabín Jehuda Liva ben Becalel (1512-1609). Mnohí sa oddali aj mágií, kdežto iní kabalu vášnivo odsudzovali, alebo ju len s nechuťou trpeli (Milan Nakonečný, Lexikon Magie).

Môžeme sa ale pýtať - je kabala pravdivá? Stojí na biblickom základe?
Nie. V skutočnosti, celý biblický odkaz svätosti a lásky k blížnemu, je kabalou obrátený a predefinovaný. Kdekoľvek nám Biblia pripomína potrebu zápasiť s hriechom a obrátiť sa k Bohu v skutočnom pokání, nás kabala učí, že my sami svojím správaním môžeme ohraničiť Boha. Kabalistické mystické konštrukcie vybavujú človeka silami, ktoré nemá. Boh sa stáva ľudskou vierou poháňaným kozmickým strojom, ktorým môžeme manipulovať (Kabbalah: Fact or fiction, by Lev Leight). Kabala nás učí, že človek zohráva hlavnú úlohu vo vykúpení sveta. To je v príkrom rozpore s jednou z hlavných biblických myšlienok, ktorá jasne hovorí, že Boh sám bude strojcom našej spásy a nástrojom nášho vykúpenia.

Tak sa dostávame ku kabalistickej snahe o príchod mesiáša, spasiteľa na svet, ktorá sa jasne ukazuje napr. aj v súčasnom chasidskom hnutí. V celom Starom zákone Boh v náznakoch ale i celkom priamo hovorí o mesiášovi. Kedy príde, aký bude, ako sa bude správať a že im rozpovie všetko, čo mu otec prikázal (porov.
Dt 18,18). Bude tým, ktorého Boh pošle ako baránka na zabitie, aby spasil svet svojou obetou a ktorý zomrie za naše hriechy.

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. ... Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa; ako baránka ho viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom. (
Iz 53,5.7)

Mesiáš príde pred zničením chrámu (
Dan 9,25). Nebude to vzdialená mystická bytosť, ku ktorej sa dostaneme len skrze tajné rituály. Narodí sa v Betleheme, meste Dávida, kde ho budú môcť uvidieť všetci počnúc pastiermi až po astrológov z ďalekého východu (Mich 5,2)
a bude to Boh sám.

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. (
Iz 9,6)

Naozaj sa máme nazdávať, že Boh skryl svoje zjavenie a samého seba do zložitého systému čísel a znakov, prístupného len malému počtu ľudí? Je naozaj možné, že milujúci Boh, stvoriteľ sveta od svojho stvorenia ušiel, zahalil sa do nepreniknuteľného závoja a zostáva pre nás nepoznateľný? Keď budeme pozorne čítať samotnú Tóru, zistíme že žiadne tajné učenie, magické rituály ale iba viera, láska a pokánie sú cestou k Bohu.

Ešte nám zostáva odpovedať na poslednú otázku. Kto v súčasnosti propaguje kabalu? Ak si ju prepíšeme do konkrétnejšej roviny, môžeme sa pýtať, kto zarába peniaze na myšlienkach, kurzoch a tovare, založenom na tomto mystickom učení? Ako príklad uvediem spomínané Kabalistické centrum v Los Angeles, ktoré vedie rabín Berg. Centrum predáva okolo 250 produktov na "podporu a obohatenie štúdia kabaly". Od červených šnúrok (na odvrátenie "diablovho oka"), cez "samým rabínom Bergom špeciálne posvätenú vodu", kurzy na získanie materiálneho blahobytu či liečenie rakoviny až po drahé astrologické knihy. Tu sú niektoré vyjadrenie samotných židov. Židovský rabín Schochet sa o knihe Zohar (jeden zo základných spisov kabaly), ktorú centrum predáva za cca 18 000 Sk vyjadril: "Tieto knihy sú zo židovského hľadiska úplne bezcenné a strašne predražené". Avraham Brandwein, syn, významného kabalistu rabína Yehuda Brandweina z Jeruzalema, u ktorého Berg študoval, o ňom hovorí: "nemá s naším seminárom nič spoločne, v žiadnom ohľade, formou či obsahom" (David Rowan, Evening Standard, England, Oct. 3, 2002).

Tvárou k odpovediam, ktoré kabala podáva ma po celú dobu napadá odpoveď, ktorú si vypočuli Tomáš s Filipom tesne pred Ježišovou smrťou:
Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!" Ježíš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba ak cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." Filip sa ozval: " Pane ukáž nám Otca a to nám postačí." Ježíš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa vidí Otca. (
Jn 14,5-7)

Lexikón anjelov II.

2. června 2009 v 19:10 | kaayra ♥ |  anjeli
Hazaiel..................................
božia milosť
Chamuel................................
archanjel ružového svetla, aktívna inteligencia, sila božieho srdca
Chassan................................
anjel dýky(vzduchu),anjel múdrosti (islam)
Chazkiel.................................
nebeské veľkoknieža, jeho meno je plné božej sily (JHVH) anjel hojnosti a božieho bohatstva (kabala)
Cheikasef..............................
anjel počítania
Chesediel..............................
nebeské veľkoknieža, jeho meno je plné božej sily (JHVH) anjel tajomstva (kabala
Chiron....................................
anjel Akáše, strážca pamäte svetov
Chomaliel..............................
anjel prítomnosti. Pomáha zbaviť sa minulosti
Chur......................................
anjel slnka (staroperský)
Chuša....................................
6 trónny anjel (6 a7 kniha Mojžišova)
Iahmel....................................
anjel vzduchu
Iaoth......................................
6. anjel Sedmičky (Solomon Testament)
Ieiatel.....................................
anjel materializácie a dematerializácie
Ielahiah..................................
anjel liečenia, otvára zmysly, anjel plnenia želaní
Imamiah.................................
anjel charizmy, zábavy a humoru
Isis.........................................
egyptská bohyňa v Kabale označená ako Matka Anjelov.
Israfil......................................
anjel posledného súdu (Horiaci anjel) Pozorovatel Pekla
Istaroth...................................
strážca vernosti
Izra´il......................................
islamský archanjel, stvorený Allahom zo svetla. Bdie nad činmi a zaznamenáva ich
Jabamiah...............................
anjel obradov a práce s energiou
Jachim...................................
anjel víchrice
Jahuel....................................
nebeské veľkoknieža, jeho meno je plné božej sily (JHVH) anjel karmy
Jamaerah...............................
anjel manifestácie, uskutočnovateľ prianí
Jamaih...................................
anjel náboženstiev.
Jazata....................................
anjel v zoroastrizme
Jehahel..................................
anjel božej cnosti chráni pred hadím jedom
Jehiel.....................................
anjel divokej zvere (ochrana pred nou i jej ochrana)
Jehuiah..................................
anjel skúšok, prebúdza priateľstvo a pomáha v ťažkých situáciach
Jeiaiel.....................................
pomocník na cestách
Jeialel.....................................
anjel autority, sily
Jejajiel....................................
pravica božia
Jonuri.....................................
anjel ochranných prostriedkov (mágia)
Jirthiel....................................
anjel spasenia a vykúpenia
Jofiel......................................
Archaniel múdrosti a uctievania, božia múdrosť a mier
Jofaniel..................................
anjel evolúcie.
Kaduchiel...............................
anjel dokonalosti a hlásania (kabala)
Kaliel......................................
anjel kameňov, liečivých rastlín
Kamael...................................
serafín ktorý chráni nebeské ríše
Karmael.................................
anjel osudu, pomáha v záležitostiach karmy
Kemuel...................................
anjel zkazy
Kirek.......................................
anjel imunitného systému, pozná tajomstvo boja proti starobe
Kokbiel...................................
anjel hviezd, astronómie a astrológie
Kutkinnaku.............................
liečiteľ, učí lovu a daroval ľuďom bubon, jeho symbolom je havran (sibír)
Lamachael.............................
anjel sily, dokáže okamžite dodať silu
Lamiel....................................
nebeské veľkoknieža, jeho meno je plné božej sily (JHVH) anjel požehnania
Lauviah..................................
pomáha prekonať obtiaže
Lekabel..................................
anjel jasnovidnosti
Lelahel...................................
anjel kreativity, vyjadrovania, nabíjania talizmanov
Leuviah..................................
pomáha opravovať chybné kroky
Lilith.......................................
tmavá strana Mesiaca, prvá Adamova žena, matka Upírov, protivník božích síl. V Kabale je protichodnou silou Malchutu a anjela Sandalfona.

Lexikon ANJELOV a BYTOSTÍ 1

2. června 2009 v 19:09 | kaayra ♥ |  anjeli
Pokiaľ sa Vám zdá, že sa kompetencie týcto anjelov prekrývajú, je to možné. V Lexikone sú anjeli z rôznych náboženstiev a smerov (Starý zákon, Islam, Judaizmus, Kabala, Perzia) V kresťanstve (Biblia) sa menovite spomínajú iba 4 archanjeli (kniežatstvá) Michael, Gabriel, Rafael, Uriel. MICHAEL - jeho meno znamená Kto je ako Boh, je uznávaný aj v Islame (Míkhael (Mikhail)) je anjel ochrany, ohňa a intuície. Niekedy sa udáva so 4 krídlami. Patrí mu doba do ktorej sme zrodení. GABRIEL - jeho meno značí Božia sila. taktiež je i v Islame. je anjelom vzostupu a často oznamuje božiu vôľu (oznámil Márií že je tehotná) v Kabale je vládcom Jesod RAFAEL - jeho meno značí Boží lekár, anjel uzdravovania, požehnania. Je uznávaná v kresťanstve i Islame. V Kabale mu patrí Hod URIEL - Oheň boží, nazývaný tiež Auriel. Transformuje na ľudí božiu Lásku.
meno anjelacharakteristika
Abraxas.................................anjel mágie, meno značí Slnko nad Uruborom (had hryzúci svoj chvost), anjel najvyššieho zasvätenia. Jeho pôsobenie prináša múdrosť, zjednotenie protikladov, nepretržite prúdiacu energiu a výraznú ochranu pred zlom.
Aduachiel..............................stráži chráni a riadi prazákon rovnováhy a spravodlivosti.
Achar....................................anjel zimy, zimného obdobia
Akrasiel.................................Razielov pomocník, anjel mystérií
Amabael................................anjel chladu a chladného vetru
Ambriel..................................anjel ochrany,ružová/oranžová, chráni pred negatívnymi vplivmy a pomáha pri ochrane pred zlými silami. Chráni všetko vedenie Zeme. Riadi všetko čo je spojené s intelektom, vedomosťami a duchovným rastom.
Amser....................................vysoká anjelská bytosť slnečnejsféry, oživuje hmotu magnetizmom a elektrinou, vo všetkých sférach. Pozná a vyučuje po privolaní tieto sily.
Anael.....................................Archaniel, anjel milujúcich, občas sa zamieňa s Chamuelom, anjel milosrdenstva a lásky
Andrachor..............................anjel oblasti zemského pásu vlády nad časom, liečiteľ, pozná vodné energie.
Annuziaiel..............................anjel správ a oznamov, ohlasuje veľké posolstvá a zážitky
Antarres.................................anjel 5 a 6 dimenzie, podporuje vesmírnu flotilu Ashtara Sherana,
Anuon....................................anjel 7 a 8 dimenzie, patrí ku koncilu Síria, podporuje vesmírnu flotilu Ashtara Sherana
Arabim...................................vyučuje praktickému liečiteľstvu.
Arathron................................strážca anjelskej ríše a strážca karmických zákonov a karmických spojitostí
Ariel.......................................Lev Boží, anjel nevinnosti a čistoty, snov a ochranny počas ťažkých skúšok.
Armaros.................................anjel zaklínania a prekliatia, magický učiteľ
Ashariel.................................ukazuje a zviditeľnuje sily dobra a zla
Asinel....................................anjel šťastia a blaženosti
Asmodel................................anjel lásky k blížnemu, prebúdza božskú lásku, stráži vzťahy v oblasti kozmickej láske. Dáva precítenie kozmickej Lásky
Asradiel.................................anjel upevňovania a ukotvenia, príchodov a spätnej väzby
Asrael....................................anjel smrti
Astriel....................................anjel vernosti
Asturel...................................anjel súcitu, posiela božiu milosť, pomáha znášať osud
Auretiel..................................pomáha pri liečení anjel regenerácie, patrí pod Rafaela
Ausiel....................................anjel nádeje a šťastia
Baamiel.................................anjel hromu a búrok
Baraquiel...............................anjel spútanej energie, elektriny
Brakiel...................................anjelské knieža božej sily.
Buer.......................................anjel liečenia, učí morálke, a prírodnej filozofií (bol cirkvou určený do pekla)
Buriuh....................................Anjel nápojov, lektvarov a liečivých olejov.
Cadkiel..................................jeden zo siedmych archanjelov, vládca fialového paprsku a ríše Hesed, anjel zmeny, transformácie a odpustenia
Camael..................................anjel pôsobnosti Marsu, objavuje sa občas ako leopard, u druidov bol bohom vojny.
Cassiel...................................anjel osamelosti a sĺz, je anjelom Saturnu a soboty. Patrí do jeho pôsobenia tiež dračia mágia a draci.
Cesariel.................................anjel ochrany všetkých druhov, posol archaniela Michaela
Cosmoel................................anjel blaženosti
Damabajah............................prameň božej múdrosti pre ľudí
Devos....................................anjel uzdravovania Zeme
Domaliel................................anjel pokoja, pomaha v sústredení a meditácií
Dosoel...................................anjel rýchlej obnovy životnej energie
Elemiah.................................učí ľudí uchopiť svoj osud, nadväzovať styky s mŕtvymi, pomáha v ťažkostiach
Erab.......................................strážca času a priestoru
Firl.........................................ohnivá bytosť, pomáha pri očisťovaní a iniciácií a osvietení
Fusradu.................................strážca zákona sympatie a antipatie
Gabriel...................................archanjel bieleho svetla, strážca Jesod, boží posol
Geriola...................................anjel zemského pásu, oživuje kvalitu času, učí rovnováhe
Grafiel....................................anjel Marsu, anjel Božieho meča
Gratiel....................................anjel mučedníkov
Gravreel.................................anjel mieru a rovnováhy
Haaiah...................................zjavuje tajné tromfy nepriateľov, napomáha k diplomacii
Haamiah................................anjel hľadania pravdy, privádza k miestam a udalostiam ktoré slúžia k rastu
Habuiah.................................anjel mystickej vedy, zakonitostí a uzdravovania
Hadraniel...............................anjel lásky patrí k chóru Chamuela
Hagomi..................................Učí hľadačov pravdy umeniu duchovného putovania, cirkev ho umiestnila do pekla.
Hamaliel................................anjel sféry Jupitera, učí a chráni všetko čo sa týka vlády nad ľuďmi

Najslávnejšie lode duchov

2. června 2009 v 19:05 | kaayra ♥ |  duchovia
Najznámejším prízračným korábom je bezpochyby Blúdiaci Holanďan. Už vyše tristo rokov vraj brázdi táto prekliata loď moria a prináša smolu a nešťastie každému, koho na svojej nekonečnej púti stretne. Zachovalo sa mnoho správ od námorníkov, ktorým sa prízračný Holanďan zjavil. Jedna z nich pochádza z roku 1857 a zapísal ju do denníka istý člen posádky stroskotanej lode Joseph Somers: "Uplynulú noc nám pred provou preplával Blúdiaci Holanďan. Bol tak blízko, že sme na palube videli i kapitána s očami ako červené uhlíky a bielymi vlasmi povievajúcimi vo vetre. Hmlou preletel neľudský smiech a prekliata loď vzbĺkla . . ."

Podobnú informáciu nám poskytuje i palubný denník britskej lode Bacchante, ktorá sa 11. júla 1881 plavila okolo Mysu dobrej nádeje, teda miesta, kde sa Holanďan "špacíruje" najčastejšie: "Počas nočnej hliadky nám skrížila cestu tá prízračná loď. Vyzerala zvláštne, akoby bola v plameňoch, no zreteľne sa dala rozoznať silueta stožiarov, rahien a plachiet." Zjavenie tohto fantóma sa opäť neobišlo bez tragických následkov. Hneď na druhý deň dostal silné kŕče námorník, ktorý ho zbadal ako prvý, a vzápätí skonal. Onedlho si smrť našla i veliteľa vojakov Bacchante, ktorí na prízrak strieľali.

Stretnutia s najslávnejšou loďou duchov pokračovali i v dvadsiatom storočí. Väčšina z nich sa opäť odohrala na juhu Afriky, neďaleko zradného Mysu dobrej nádeje. V marci roku 1939 mali to "šťastie" zazrieť na pár minút prekliaty námorný koráb rekreanti z Glencairnu. O udalosti referovali i miestne noviny: "Loď sa nezadržateľne blížila k pláži. Dovolenkári, ktorých bolo na pláži ako maku, zo seba striasli letargiu a zápalisto sa rozhovorili o tajomnej plachetnici, ktorá akoby náročky chcela nabehnúť na piesčitý breh. V okamihu keď bola len na pár metrov od pobrežia, sa však pred očami užasnutých ľudí rozplynula vo vzduchu rovnako záhadne, ako sa zjavila."

Blúdiacemu Holanďanovi evidentne neprekážala ani urputná námorná bitka o Atlantik počas druhej svetovej vojny. Niekoľkokrát ho totiž v týchto vodách zazreli spojenecké i nemecké plavidlá. Najmä Hitlerovým ponorkám rád strpčoval život a námorníci Tretej ríše stretnutie s ním pokladali za predzvesť katastrofy. Jeden z fuhrerových pohlavárov, admirál Karl Donitz, napísal: "Naši muži tvrdia, že budú radšej čeliť všetkej sile spojeneckej flotily v severnom Atlantiku, ako hrôze z ďalšieho stretnutia s týmto fantómom."

Odkiaľ vlastne dostala prízračná plachetnica svoje pomenovanie? Podľa legendy jej totiž velil holandský kapitán Henrik van der Decken, ktorý na nej mal v roku 1680 dopraviť náklad z Amsterdamu do holandskej kolónie, východoindickej Batavie. Na najjužnejšom cípe Afriky, zvanom Mys dobrej nádeje, sa však počasie prudko zhoršilo a loď sa dostala do silnej búrky. Van der Decken sa pred svojimi mužmi chvastal, že ho ešte žiadna búrka neprinútila obrátiť koráb a že tak nespraví ani teraz.

Lenže víchrica neustávala a kapitánovi už dochádzali všetky námornícke triky. Svoju plachetnicu však napriek úpenlivým prosbám členov posádky stále odmietal obrátiť. Vtedy, už nepríčetný od zlosti, prisahal, že ak sa nedostane do Batavie, nech je navždy prekliaty. Tak sa aj stalo. Jeho plavidlo v búrke stroskotalo, no on i so svojou nešťastnou posádkou bol za rúhanie odsúdený naveky blúdiť po moriach a nikdy nedôjsť do nijakého prístavu . . .

Ďalšou slávnou loďou duchov, no tentoraz iba v prenesenom význame, je Mary Celeste, ktorá 5. novembra 1872 vyplávala z New Yorku do talianskeho Janova s nákladom alkoholu. Cieľ svojej cesty však desať členov posádky na čele s kapitánom Benjaminom Briggsom nikdy nedosiahlo a dodnes sa po nich nenašla ani najmenšia stopa.

Štvrtého decembra zbadali muži z lode Dei Gratia plachetnicu plávajúcu mimo zvyčajných trás v Atlantiku, niekde medzi Azorami a portugalským pobrežím. Kapitán Dei Gratie, David Morehouse, vyslal k neznámemu plavidlu signál, no odpovede sa nedočkal. Preto prikázal spustiť na vodu záchranný čln a spolu s niekoľkými mužmi sa vydal v ústrety opustenému korábu. Nenašli tu ani živú dušu a tak sa rozhodli Mary Celeste podrobnejšie preskúmať. Zistili, že je v dokonalom stave, akurát plachty boli trochu poškodené a prova po oboch stranách odretá do výšky jedného metra nad hladinou. Na lodi bol stále dostatok pitnej vody i zásob, sudy s alkoholom ostali nepoškodené, jediné čo okrem posádky chýbalo, boli lodné hodiny, sextant a papiere od nákladu.

Mnoho skutočností nasvedčovalo tomu, že celá posádka opustila plavidlo narýchlo, možno len pred niekoľkými hodinami. V kuchyni ešte visel nad vyhasnutým ohniskom kotlík s čerstvými zvyškami jedla. Aj v kapitánovej kajute bol prestretý stôl s nedojedenými ovsenými vločkami a natvrdo uvareným vajcom. V kajutách takisto vyzeralo byť všetko v poriadku, šaty a osobné veci bez najmenšieho poškodenia. Kapitán Briggs, jeho žena, dcérka a siedmi námorníci akoby sa prepadli pod zem.

Morehouse sa rozhodol poslať časť svojich mužov na palubu Mary Celeste a obidve lode sa po niekoľkých dňoch plavby úspešne dostali do Gibraltáru. Tu zástupca britskej admirality, Frederick Solly Flood, okamžite začal vyšetrovanie na základe svedeckých výpovedí mužov z Dei Gratie. Z nich vydedukoval, že išlo určite o pijanskú vzburu, muži sa proste opili, povraždili kapitána i jeho rodinu a keď si uvedomili čo spáchali, opustili loď na záchrannom člne. Tento dohad však neuspel. Mary Celeste síce niesla náklad alkoholu, ale jednalo sa o skoro stopercentný lieh. Ak by ho chlapi vypili, skôr by vážne ochoreli, ako sa opili. Nato prišiel Solly Flood s ďalšou verziou pritiahnutou za vlasy. Podľa nej išlo o sprisahanie oboch kapitánov, ktorí si medzi sebou chceli rozdeliť peniaze, vyplatené za záchranu Mary Celeste.
Následne sa začali rojiť desiatky ďalších, ešte bizarnejších teórií o osude ľudí z opusteného plavidla. Niektorí tvrdili, že ich unieslo UFO, ďalší zasa, že plachetnicu napadol nejaký obrovský hlavonožec, ktorý postupne posťahoval do hlbín mora celú posádku. Načo by mu však bol sextant a papiere od nákladu? Ktosi prišiel i s možnosťou námeľa v chlebe, ktorý u ľudí vyvolal silné halucinácie, pod ich vplyvom potom všetci skočili do vĺn a utopili sa. Majiteľ lode James Winchester pripustil, že alkohol mohol teoreticky vydávať výbušné výpary a kapitán Briggs v obavách, že loď čo nevidieť vybuchne, prikázal všetkým nastúpiť do záchranného člna a Mary Celeste opustiť.

Ani jedna z týchto teórií však plne nevysvetľuje všetky skutočnosti okolo zmiznutia posádky z "lode duchov". Prečo ľudia Mary Celeste tak náhle opustili a čo sa s nimi vlastne stalo, sa už pravdepodobne nikdy nedozvieme . . .

KLIATBA FARAÓNOV

2. června 2009 v 19:03 | kaayra ♥ |  faraóni
"Predstavte si opustené údolie, pre Egypťana iste plné strašidiel, jeho jaskynné galérie, vyrabované a prázdne, mnohé s otvorenými vchodmi a slúžiace za domov líškam, sovám a kŕdlom netopierov. Napriek tomu, že jeho hroby boli vyrabované, opustené a zničené, nestratilo úplne svoje kúzlo."

Howard Carter, muž, ktorý napísal tieto riadky, objavil to, čo celý život hľadal. 4.11.1922 narazili jeho robotníci na kamenný schod, ktorý patril ku schodisku vedúceho pod úroveň terénu. Keď sa nad údolie zniesol mesačný svit, objavil sa posledný, 12 schod, pod hornou časťou maltou zamurovaných dverí, uzatvorených pečaťami mesta mŕtvych kráľov. 25.11. sa spolu s lordom Carnavornom, mecenášom jeho výskumov, prebúrali do predsiene hrobovej komory, kde uvideli veci, nad ktorými sa im zatajil dych.

Takto bol objavený hrob 3000 rokov zabudnutého kráľa Tutanchamóna. Prvej zmienke o faraónovej kliatbe dala podnet nečakaná smrť jedného z objaviteľov hrobu lorda Carnavorna 6.4.1923. Nasledovali ďalšie a ďalšie obete. 19. obeť sa objavila v nemeckej tlači ako telegrafická správa z Londína z 21.2.1930 v tomto znení:

"Dnes vyskočil 78 ročný lord Westbury z okna svojho bytu na 7 poschodí a na mieste bol mŕtvy. Jeho syn, ktorý sa zúčastnil na Tutanchámonových vykopávkach bol nájdený vo svojom byte mŕtvy, hoci si išiel ľahnúť celkom zdravý. Nebolo možné zistit príčinu smrti."

Ako 21 obeť podľahol neznámej horúčke archeológ Arthur Weigall. Potom zomrel na následky ťažkej choroby A.C.Mace, samovraždou a v duševnom pomätení Aubrey Herbert, a vo februári 1929 na následky uštipnutia hmyzom lady Elisabeth Carnavonová. V roku 1930 žil už z kolektívu objaviteľov už iba Howard Carter. Podla bádateľov Simona Hoggarta a Mikeho Hutchinsona publikoval v roku 1980 istý denník rozhovor s človekom, ktorý sa vyhol kliatbe aj napriek tomu, že vraj 7 rokov prespával v hrobke, aby uchránil jej obsah pred zlodejmi:

"Hlavu mával pár centimetrov od múmie uloženej v ťažkej zlatej rakve a chodidlami ľahkomyselne mieril na 2 schody bohyne Ka, ktoré kráľove ostatky strážili. Novinárom prezradil, že jeho hlavnou zbraňou proti zlodejom bol gramofón na kľuku a 3 platne. Prehrával si ich - na jednej bol víťazný pochod z Aidy - zvuk sa prízračne šíril po celom údolí a bohato stačl na to, aby od vstupu odradil každého, čo i len nepatrne poverčivého človeka."

Aj samotný princ Charles sa pána Adamsona pýtal, či skutočnosť, že má obe nohy amputované, nie je následkom spomínanej kliadby (?!).

Pripomeňme si teraz fakty.

Lord Carnavorn, ktorý dlhé roky financoval vlastnú expedíciu a pre ktorého Howard Carter pracoval, zomrel sotva 4 mesiace po vstupe do Tutanchamónovej hrobky na následky infekcie, ktorú si údajne privodil pri holení, keď sa porezal do opuchliny po uštipnutí komárom. Tri týždne mal horúčky cez 40 C, a keď nebol pri vedomí kričal:
"Vták mi škriabe tvár."

Generálny riaditeľ Egyptského múzea v Káhire, dr. Ali Hasan, neskôr v súkromnom rozhovore s historikom umenia Philippom Vandenbergom vyhlásil:
"Lordove blúznenie ma mimoriadne zaujalo, pretože v jednej zaklínacej formule z prechodného obdobia sa píše, že supica Nechbet, ochrankyňa kráľov, rozškriabe tvár každému, kto znesvätí nejaký hrob."

Simon Hoggart a Mike Hutchinson, ktorí stoja na opačnej strane uvádzajú tvrdenie egyptologičky Carol Andrewsovej:

"V hrobkách v skutočnosti neboli nikdy žiadne prekliatia objavené a archeológovia s nimi ani nerátali, hoci mohli nájsť kliatby namierené proti všetkým, ktorí odcudzia obetné predmety s jedlom a pitím, ktoré ľudia bežne nechávali v svätyniach ako potravu duchom."

Zaklínacie formuly, ktoré mali chrániť pokoj mŕtveho možno nájsť už pri počiatkoch egyptskej civilizácie. Philipp Vanderberg sa v tejto súvislosti odvoláva na nápis zo stien Harkhufovho hrobu v Asuáne, v ktorom sa hovorí:

"Ako vták napadnem každého, kto vstúpi do hrobu, nech ho za to potrestá veľký boh!"

Správca lomov Ursu si nechal zase na svoju sochu umiestnenú v hrobke vytesať:
"Nech boh Slnka potrestá každého, kto sa zmocní môjho majetku, znesvätí môj hrob alebo odvlečie moju múmiu. Ten nech nemá možnosť zanechať svojim deťom akékoľvek dedičstvo a nemá radosť zo života. Nech v hrobe zomrie smädom a jeho duša navždy zanikne."

Anjeli podla kabaly

2. června 2009 v 19:00 | kaayra ♥ |  anjeli
Anjeli podľa kabalistickej hierarchie ( 72 Géniov)
V niektorých knihách sa udávajú ako géniovia merkurovej (merkurskej) sféry

Vláda od - do
Anjeli
Protivník (démon)
Pôsobenie
20.3.-28.4.
SERAFÍNI

Pravda a poznanie
20.3.-24.3.
Vehuiah
Nepokoj, prchkosť
Dôvtip, láska k vedám, veľa energie.
25.3.-29.3.
Jeliel
Nevera, zrada
Vernosť, dobrá nálada
30.3.-3.4.
Sitael
Krivá prísaha, pokrytectvo
Podnikavosť, duch. Myslenie, ochrana
4.4.-8.4.
Elemiah
Prekážky, zbrane
Ochrana ciest, vynálezy
9.4.-13.4.
Mahasiah
Nevedomosť, neporiadny život
Nadanie, charakter, duch. učenie
14.4.-18.4.
Lelahel
Ctižiadostivosť, nekalé zisky
Vládca Lásky, umenia a bohatstva
19.4.-23.4.
Achajah
Lenivosť, nezodpovednosť
Trpezlivosť, bádanie
24.4.-28.4.
Cahetel
Rúhanie, škodí plodom Zeme
Roľníctvo, patrón poživne, zbožnosť
29.4.-7.6.
CHERUBÍNI


29.4.-3.5.
Aziel
Nenávisť, spory, podvody
Priateľstvo, záväzky
4.5.-8.5.
Aladiah
Nezáujem o zdravie, neúspešné obchody
Zdravie, odpustenie
9.5.-13.5.
Lauviah
Pýcha, žiarlivosť, klebety
Ochrana mudrcov
14.5.-18.5.
Hahajah
Táranie, lož
Vládca snov, tajomstiev
19.5.-23.5.
Jezazel
Neznalosť, omyly
Priateľstvo, manž. vernosť
24.5-28.5.
Mebahel
Osočovanie, zločiny voči cti
Právo, pravda, sloboda
29.5.-2.6.
Hariel
Vojny, náboženské rozbroje
Vedy, cnostný život
3.6.-7.6.
Hakamiah
Zrada, rebelantstvo, špionáž
Ochrana vojvodcov (Mars)
8.6.-17.7.
ANJELI TRÓNU


8.6.-12.6.
Lamoiah
Bezbožnosť, nevera
Magické sny, vidiny
13.6.-17.6.
Cahiel
Podplácanie, pätolízačstvo
Nevina, úrady
18.6.-22.6.
Leuviah
Starosti, strata, zármutok, zúfalstvo
Pamäť, rozum
23.6.-27.6.
Pahaliah
Odpadlíctvo, kacírstvo
duchovenstvo
28.6.-2.7.
Nelchael
Temnota, omyly, predsudky
Astronómia, zemepis, matematika
3.7.-7.7.
Jejaiel
Pirátstvo, stroskotanie
Obchod, štátnictvo
8.7.-12.7.
Melahel
Škodcovia vegetácie a vôd
Liečivé vody a rastliny
13.7.-17.7.
Hahiujah
Hanebné činy, ochrana zločincov
Ochrana proti šelmám a vrahom
18.7.-26.8.
ANJELI VLÁDY


18.7.-22.7.
Nith-hejah
Nižšia čierna mágia
Nižšia biela mágia
23.7.-27.7.
Haajah
Zradcovia a záškodníci
Ochrana vyslanci a poslovia
28.7.-1.8.
Jerathel
neznášanlivosť

Anjelská hierarchia

2. června 2009 v 18:48 | kaayra ♥ |  anjeli
Andělé první sféry - serafíni, cherubíni, trůnové

První andělská sféra se zabývá vesmírem a manifestací božství. Pracuje na nejvyšší astrální rovině. Podle názoru některých lidí jsou to andělé čisté kontemplace. Snad by to tedy mohlo znamenat, že manifestují energii čistými myšlenkami. Tito andělé vlastní nejhlubší znalosti o božství, o jeho vnitřní práci a projevech. Andělé první sféry jsou serafíni, cherubíni a trůnové.

Andělé druhé sféry - panstva, mocnosti, ctnosti

Andělé druhé sféry se zabývají řízením určitých planet, jakož i andělů s úkoly na nižší úrovni. Tito andělé se vznášejí v silném proudu moci. Vykonávají také příkazy, které dostávají od andělů první sféry. Andělé druhé sféry se zabývají kosmem a jeho propojeností. Někteří znalci přes anděly tvrdí, že andělé druhé sféry jsou tak zaneprázdněni "kosmickými" záležitostmi, že na lidi nemají čas.

Andělé třetí sféry - knížectva, archandělé, andělé

Andělé třetí sféry bývají složitým způsobem zapleteni do lidských záležitostí a jsou považováni za anděly země. Neustále se proplétají našimi životy a bedlivě naslouchají lidským záležitostem. Do třetí sféry spadají knížectva, archandělé a všichni ti, kterým říkáme prostě andělé.

Anjeli a pomocníci

2. června 2009 v 18:40 | kaayra ♥ |  anjeli
Už len málokomu je neznámy pojem Anjel, svet je doslova sfanatizovaný anjelomániuou.Anjelov nájdeme všade…… na hrnčekoch, na kľúčenkách a obrázkoch, na darčekových taštičkách, perách a najmä v knihách. Nuž je to tak, Anjeli sa stali doslova marketingovou modlou biznisu nášho desaťročia, a nemožno si nevšimnúť , že úspešnou. Žeby sme konečne začali hľadať…?
Z kníh sa dozvedáme o Anjeloch strážnych, ktorý každú sekundu svojho bytia neustále bdejú nad človiečikom ktorý sa predsa musí láskyplne vyvíjať, veď má na to právo a ten kto sa mu opováži oponovať je bez milosti predhodený psom a vystavený či už skutkom alebo v myšlienkach /a tie predsa nadobúdajú svoju určitú formu / takému nepriateľstvu a zúrivosti, že je až zarážajúce čoho všetkého sme schopný ak nie je podľa - moja vôľa staň sa! Človek je vo svojej podstate tvor veľmi nevďačný a zdá sa aj nepoučiteľný, veď načo sú nám stovky inkarnácií, ak na seba neustále nabaľujeme nové viny bez toho aby sme rozuzlili tie staré…..človek ktorý sa jednej strane nazýva ťažko skúšanou dušičkou, bez toho aby bádal prečo je to tak a snažil sa o zmenu …..dušičkou s takým Egom ktorého rozumová činnosť dávno porazila opovážlivú výšku babylonskej veže. A tak na miesto neustálej práce na sebe sa radšej nechá ukolísať vetami o tom aké je naše vnútro nesmrteľné a ako sa budeme vyvíjať do nekonečna…OMYL….. do ne konečna to nebude, a keďže všetko má svoj koniec prečo by mal byť vývoj ľudského ducha výnimkou??
Ujasnime si teda pojmy: Kto alebo čo je to Anjel? Výstižne ich popísal na Slovensku známy človek, jednoducho fundovaná osoba čo sa týka anjelov, dovolím si ho citovať: "Anjel je čisto duchovná bytosť; nemá fyzické telo, ani krídla. Ale keď sa chce anjel prejaviť človeku, urobí to tak, že hýbe jeho obraznosťou; vnuká mu obrazy, ktoré svojou formou zodpovedajú významu toho, o čo ide. A anjeli žijú práve v tom elemente, ktorého pôsobením evolučne vznikli u vtákov krídla - preto je symbol krídel správny. Žijú v éterickej sfére Zeme, rovnako ako my žijeme v jej fyzickej sfére. Nemôžu tak pôsobiť bezprostredne na našu fyzičnosť, ale na našu predstavivosť alebo na životné procesy v našom tele a v ostatnej prírode áno." Takže k čomu nás to priviedlo……Kedže anjelské bytosti nepôsobia na hmotu, môžete zabudnúť na všetky anjelské tabuľky ktoré nie sú ničí iným len novou podobou špiritistických doštičiek na vyvolávanie duchov, dokonca sú im dosť podobné ak nie totožné….., zabudnite na anjelské písmo, na komunikáciu s anjelmi, na anjelské čísla či odkazy, pretože sa vám môže veľmi ľahko stať, že bez čísel alebo odkazov od vašich tzv. anjelov sa nepohnete ani na krok , začnete vidieť znamenia aj tam kde nie sú a skutočný život a poznanie vám pretečie pomedzi prsty ako piesok z púšte… bez úžitku. Tadiaľto cesta nevedie. Nenechajte sa klamať a zavádzať, nepchajte vrecká peniazmi ľuďom ktorý nemajú poznanie o zákonoch Stvorenia, len jednoducho využili príležitosť. Nehovorím, že anjeli nepomáhajú, že nestoja pri nás ak potrebujeme pomoc….hovorím len to, že sa neprejavujú žiadnymi pozemskými prostriedkami. Jediné možné a bezpečné spojenie s nimi je spojenie duchom, tak ako sa máme spájať so svojím Stvoriteľom. Potrebujete snáď pri modlitbe špiritistickú tabuľku??? Spojenie s duchovnými bytosťami môže dosiahnuť ten kto sa snaží o duševnú čistotu, o čistotu myšlienok a načúva tomu tichému hlásku ktorý nazývame svedomím. To je jedna z ciest ako sa s nami dokážu anjeli spojiť. Vysoko rúbeme veru, a pri tom sme zabudli na tých ktorí stoja po našom boku ako prví a najbližší , vždy určitý čas, pokiaľ sa niečo nenaučíme, neodhodíme, nepochopíme. Naši pomocníci. Sú to ľudský duchovia tak ako mi avšak už nezaťažený pozemským telom, sú to tí ktorí prešli bránou smrti na druhú stranu. Tí ktorý sa rozhodli pomáhať takouto formou bez potreby ďalšej inkarnácie. Vždy sú s nami spojený na základe rovnorodosti určitých povahových vlastností, spravidla tých negatívnych s ktorými nám pomáhajú bojovať. Oni samy prežívali rovnaké neduhy a povahové črty ktoré máme odložiť aj my. Preto nás dokážu dokonalo pochopiť a správne naviesť, za predpokladu, že počúvame a chceme počuť. Oni sú ďalšou časťou toho tichého hlasu svedomia a prostredníctvom neho nás ticho nabádajú a vedú. Avšak ani oni nám nemôžu nasilu vstupovať do života a niečo nám nútiť, pretože sú podrobený zákonu a tým je rešpektovanie slobodnej vôle človeka. Keď ten tichý hlas nepočujeme alebo napriek nemu urobíme opak / každý pozná výčitky svedomia, au /, stoja pri nás a znovu prežívajú bolesť svojho niekdajšieho konania, bez odsudzovania a výčitiek voči nám , pretože sami to prežili. A tak sa ich bolesť zároveň stáva ich vykúpením. Možno mnohý namietnu voči tomuto postoju, a budú poukazovať na to, že ich tabuľka, anjelské písmo prípadne odkazy, nikdy neklamali. Samozrejme , že majú pravdu. Vysvetlím prečo. Okolo našej zeme, niekedy ešte na zemi v hmote uviazli milióny duší ktoré tu púta určitý sklon alebo sklony. Tie dušičky nemusia byť vyslovene zlé, pripútať nás môže čokoľvek napríklad pôžitok z jedla, z fajčenia, prílišná závislosť na našich drahých, závislosť na majetku či príliš skorý odchod spôsobený napríklad drogovou závislosťou čo je fenomén našej doby ……A tak sme neustále obklopený jedlíkmi, fajčiarmi, alkoholikmi a podobne. Tieto duše sa znovu zdržiavajú len tam kde nájdu rovnorodosť, teda rovnaké sklony. Teraz už asi chápete prečo je pre alkoholika tak ťažké prestať piť , prečo je pre narkomana alebo konzumenta ako sa zvyknú nazývať, ťažké prestať ničiť svoje telo aj myseľ drogou. Dajme si príklad: potrebujem radu, pre mňa bytostne dôležitú. Čo urobím? Vezmem tabuľku s anjelským písmom a hľadám odpovede. Samozrejme najskôr si toho môjho anjela preverím aby som mal istotu. Ale ….preverujem ho pomocou tabuľky…..
Každá jedna myšlienka po vypustení nadobúda formu, obraz. V jemnejšej hrubohmotnosti, alebo v tzv. astrále sa naše myšlienky zrkadlia ako na hladine pokojného jazera a ľudia nemajúci fyzické telo, teda duše dokážu tieto myšlienky s ľahkosťou čítať. Preto pre nich nie je ťažké promptne zareagovať hoci aj na ešte nevyslovenú otázku. A tak dostávame odkazy od našich anjelov, drahých zosnulých ktorých identita je sporná, neuvedomujúc si že sa pohybujeme po veľmi tenkom ľade. Je prirodzené hľadať odpovede, treba si len uvedomiť aká forma je tá pravá. Takže ak sa naučíme vyciťovať, riadiť sa citom a nie rozumom začneme praktizovať hlas svedomia, možno sa postupne prepracujeme aj k snom, alebo k inšpirácii dávanej z hora zo Svetla. Tu však už nastupujú iný pomocníci……… a tom až za nejaký čas.

Anjeli 3

2. června 2009 v 18:38 | kaayra ♥ |  anjeli
Anjeli sú netelesné, nesmrteľné duše, s obmedzeným vedomím a silou. Na Biblii založené náboženstvá - judaizmus, kresťanstvo a islam - sa domnievajú, že Boh stvoril anjelov, aby si ho uctievali. Niektorí anjeli, vedení Satanom, sa vzbúrili proti životu v pokore a boli vyhodení z Neba. Títo zlí anjeli pobývajú v Pekle a poznáme ich ako čertov.
Ale nie všetci anjeli sú si rovní. Od hora až dolu zahŕňa nebeská hierarchia deväť druhov anjelov - od serafímov, cherubínov, domínionov, cnostných, silných, principalitov, archanjelov a napokon samotných anjelov. Anjeli majú aj rôzne funkcie. Niektorí sa iba modlia k Bohu. Iní sú vysielaní, aby doručovali správy tvorom na Zemi. Iné sú zosielaní ako ochrancovia pozemšťanov. A ešte ďalší bojujú bojovať s diablom, títo sú považovaní za iniciátorov hriešnych pokušení.
Aj keď sú anjeli duchovia a nemajú telesný zjav, tí, čo v nich veria, nemajú žiadny problém s ich opísaním a zobrazením. Anjeli, ako vravia ich zástancovia, sú neviditeľní ale môžu na seba zobrať podobu viditeľných vecí. Anjelov zvyčajne zobrazujú s krídlami a vyzerajú buď ako dospelí alebo ako deti. Krídla nepochybne súvisia s ich prácou ako poslov Boha, ktorý žije na nebesiach. Zobrazenie podporuje vieru. Ale tvora bez tela nemožno zobraziť. Zobrazenie tvora v menšej ako ľudskej veľkosti by nebolo dôstojné nebeských tvorov. Predsa však je záhadné, ako tvory bez tela môžu myslieť a cítiť. Rozprávať o duchovi ako o tvorovi bez tela sa zdá byť podobné ako rozprávať o "okrúhlom štvorci". Snažiť sa predstaviť si myslenie alebo cítenie odohrávajúce sa nezávisle od tela je ako snažiť sa predstaviť si okrúhly tvar lopty, ktorý sa vyskytuje nezávisle od tejto lopty.
Pretože sú anjeli neviditeľní ale schopní premeniť sa na viditeľné formy, je pochopiteľné, že bolo zaznamenané mnoho "zjavení". Doslova hocičo by mohlo byť anjelom a akýkoľvek zážitok by mohol byť zjavením anjela. Existenciu anjelov nemožno vyvrátiť. Bohužiaľ, na druhej strane ich existenciu ani nie je možné dokázať. Hocičo, čo by mohlo byť anjelom, by mohlo byť aj hocičím iným. Každé zjavenie anjela by mohlo byť aj niečím celkom iným. Viera v anjelov, zjavenia anjelov a stretnutie s anjelom je úplne jednoznačne vecou viery.
Avšak aj keby existovali iba v našej predstavivosti, anjeli môžu byť veľmi užitoční. Môžu monitorovať a chrániť naše deti. Rodič sa môže pokúsiť riadiť správanie dieťaťa tým, že presvedčí dieťa, že anjel na neho bude dávať pozor. Anjel je predstavovaný ako ochranca detí, ale dieťa si, dúfajme, uvedomí, že anjel si bude pamätať aj všetky jeho skutky, dobré a zlé, a to aj vtedy, keď otec či mama nie sú nablízku. Koncept strážneho anjela je upokojujúci a univerzálny, filmy a televízne programy sú založené na koncepte anjela strážneho, často premeneného na nadľudského majstra okultných síl.
Tradiční religionisti nie sú jedinými, ktorí zbožňujú anjelov. Tvorcovia mýtov New Age si z anjelov urobili priemysel. Každý rok sa publikujú tucty kníh spájajúcich anjelov s takmer všetkým, od vedenia v každodennom živote cez rozprávanie sa s mŕtvymi až po parapsychologické uzdravovanie. Predaj figurín anjelov a iných produktov fičí. Ako to povedala jedna vznešená duša: "Jemne vedení anjelmi, kŕmime a pestujeme tvorivú dušu, ktorá sa sam uzdravuje."

Anjeli, bytosti, ktoré su stále snami..

2. června 2009 v 18:37 | kaayra ♥ |  anjeli
Vyslyšaná prosba

viedla s tisíckami zomierajúcich, vyplýva, že každého človeka od narodenia až po smrť sprevádzajú duchovia. Neraz sa stretla s tým, že zomierajúci uvidel svojho anjela strážneho, ktorého naposledy videl, keď bol dieťaťom. To dalo nádej mnohým, ktorí už pochybovali o existencii nadprirodzeného sveta.

Známa autorka mnohých bestsellerov o anjeloch Joan Westerová Andersonová priznáva, že uverila v existenciu anjelov po nezvyčajnej príhode svojho syna. Jej syn Tim s rodinou mal pred Vianocami prísť do Chicaga autom z Connecticutu. Joan prosila, aby necestoval, lebo bolo hrozné počasie: vial ľadový vietor a teplota bola nižšia ako mínus 20 stupňov Celzia. Tim sa však rozhodol, že strávi sviatky s rodičmi a vydal sa na cestu. Znepokojená Joan nemohla v tú noc spať, lebo syn už meškal päť hodín. Stála pri okne a presne o 1.45 hodine v noci počula vlastný hlas: ,,Bože, zmiluj sa, pošli mu niekoho na pomoc!" V tom čase stálo Timovo pokazené auto na prázdnej diaľnici. On, jeho manželka a deti sedeli premrznutí v aute a nevedeli, čo si počať. Zrazu prišlo nákladné auto cestnej pomoci. Vodič im navrhol, že ich odtiahne do najbližšieho mestečka. Keď sa tam šťastne dostali, vystúpili z auta, aby sa spýtali svojho záchrancu, koľko mu majú zaplatiť za odtiahnutie. Vodič však zmizol, akoby sa aj s autom rozplynul vo vzduchu. Na snehu neboli žiadne stopy po ťažkom nákladnom aute.

Svet je plný anjelov

Niekoľko rokov predtým časopis Time publikoval výsledky ankety o anjeloch. Ukázalo sa, že takmer 70 percent skúmaných verí v ich existenciu a vyše 30 percent malo s nimi kontakt. Ako ukázali výskumy na univerzite v Berkeley, stretnutia s anjelmi v rannom detstve sú bežné. Vo väčšine prípadov sa však postupne stávajú sporadickými a končia sa približne dovŕšením piateho roku života. Francúzsky filozof, člen Francúzskej akadémie Michel Serres hovorí, že schopnosť kontaktovať sa s mimozemskými bytosťami človek nestráca do konca života. V rozprave Legenda anjelov profesor tvrdí, že aj súčasný svet je plný anjelov, ktorí sa s nami v posledných rokoch dorozumievajú aj pomocou elektronických zariadení.

Kým sa však rozhodneme hľadať anjelov na internete, mali by sme sa najskôr započúvať do seba - radí americký bádateľ týchto nadprirodzených bytostí Eprahim Leonard. Často sa totiž stáva, že vnútorný hlas, ktorý počuje veľa ľudí, je hlasom anjela strážneho, ktorý nám vždy napovie, čo máme robiť. Ibaže naše ,,racionálne" úvahy nás väčšinou vedú iným smerom. Jednoducho si často nájdeme dôvody prečo nepočúvať to lepšie v sebe. Nedávno mi naša známa hudobníčka povedala, že vždy, keď počúva svoj vnútorný hlas a podľa neho koná, dopadnú jej záležistosti v konečnom dôsledku dobre. Ak dá prednosť rozumovým dôvodom, akokoľvek logickým, veci sa obrátia k horšiemu.
Ako vyzerajú anjeli

Podľa Emanuela Swedenborga, švédskeho fyzika, matematika a výnimočne duchovne orientovaného človeka, sú anjeli nemateriálne bytosti, ktoré neodrážajú slnečné lúče. Nemôžeme ich preto vidieť, kým nenadobudnú nejakú materiálnu podobu. Toto je zrejme pohľad najbližší pravde. Súčasní bádatelia tvrdia, že anjeli sú androgynické bytosti obdarené mužskými i ženskými vlastnosťami. Americká spisovateľka Eileen E. Freemanová zbiera správy ľudí, ktorí prežili stretnutie s anjelom strážnym. Vyplýva z nich, že nebeskí ochrancovia vyzerajú rôzne. Keď bol istý známy americký novinár chlapcom, žil s rodičmi na vojenskej základni. Jedného dňa zablúdil v labyrinte uličiek mesta. Starší Japonec ho vzal za ruku a priviezol ho rozpadávajúcim sa nákladiakom k bráne základne. Strážcovia zbadali chlapca, ktorý sa objavil odnikiaľ. Nevideli nákladné auto ani Japonca. Pre bádateľa, ktorému hrozilo zamrznutie počas búrky na Aljaške, bol anjel strážny Eskimákom. Psím záprahom ho zaviezol na policajnú stanicu. Policajti boli presvedčení, že vedec prišiel na vlastných nohách, lebo na snehu bolo vidieť len jeho stopy.

Aj Eileen Freemanová prežila stretnutie s anjelom, keď sa lyžovala na jednom z najvyšších alpských štítov. Nemala veľa skúseností a stratila nad lyžami kontrolu. Uháňala čoraz rýchlejšie priamo na skalu vyrastajúcu spod snehu. Zrazu, nevedno odkiaľ, sa objavil lyžiar v čiernom, predbehol ju a neskúsená lyžiarka skončila doslova na jeho kolenách. Poďakovala mu, ale on sa neozval ani slovom a doslova sa rozplynul vo vzduchu.

Zapamätala si len jeho láskavý pohľad.

Stáva sa však, že anjeli vyzerajú presne ako na obrazoch. Jednému dievčaťu okrídlené a zlatovlasé bytosti zachránili život počas horskej túry: spadlo niekoľko metrov a zastavilo sa na visutej skale. Nemohlo sa odtiaľ pohnúť, ani hore ani dole. Svetelní anjeli dievča bezpečne zaviedli na cestu. Psychológovia tvrdia, že v kritických chvíľach svojho života mobilizujeme psychické a fyzické sily a máme pocit, že nám ktosi pomáha. Podľa nich si my sami vytvárame ochranného ducha a voláme ho anjelom. Existuje však priveľa správ ľudí zachránených nejakou tajomnou silou, nezvyčajnou postavou, ktorá po ,,splnení úlohy" zmizla tak rýchlo, ako sa objavila, aby sme prijali, že Boží vyslanci sú len výplodom našej fantázie. Pravdou je, že čoraz viac významných vedcov je presvedčených o tom, že človek je oddávna v ustavičnom, vedomom či podvedomom kontakte s duchmi a počuje nešepkávanie anjelov…